Text

TextText

Idag har jag jobbat med betygskriterierna i kursen Grafisk illustration 100 poäng.

Alla styrdokument innehåller dagens tema TEXT, i massor med den ena vackra formuleringen efter den andra.
Jag har gjort en bild av endast 2 st meningar, se om du hittar de i texten som beskriver vad man behöver kunna för att få betyg A

Konkretisera

Vad för slags uppgifter, övningar och redovisningar måste vi göra för att eleven ska kunna uppnå kraven för ett A?

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk illustrationsteknik, digitalisering och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.

Eleven visualiserar med säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program. Eleven för ettvälgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt. I sitt resonemang ger eleven även välgrundade och nyanserade argument för olika tänkbara illustrations- och digitaliseringstekniker.

Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska illustrationsidéer, med säkerhet och med god teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. Dessutom gör eleven en komplex analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet,samt ger förslag på hur resultatet kan förbättras genom förändrad process och förändrat arbetssätt. I diskussioner och resonemang använder eleven med säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Lämna ett svar